Van Deventer-Maas Stichting

003417426
41150714
Onderwijs en onderzoek


Contact gegevens

beheer@vandeventermaas.org
http://vandeventermaas.or.id/
Van Merlenstraat120
2518 TJ
'S-GRAVENHAGE

Strategie

In de statuten is de doelstelling van de stichting als volgt geformuleerd:
‘Het doel van de stichting is het bevorderen van het geestelijke intellectuele en materiele welzijn van de Indonesische bevolking met daarbij bijzondere aandacht voor met name onderwijs; tevens zal de maatschappelijke, geestelijke en culturele ontwikkeling van Indonesische meisjes en vrouwen, en al hetgeen hiermee in de ruime zin genomen verband houdt, worden bevorderd.


Doelstelling

De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van het verstrekken van beurzen aan jonge Indonesische studenten en het verzorgen van diverse korte trainingen en bijeenkomsten gericht op persoonlijke ontwikkeling en om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Vanaf haar oprichting tot en met 2017 werden deze activiteiten door het kantoor van de stichting in Yogyakarta (Indonesië) uitgevoerd. Met ingang van 2018 worden deze activiteiten nog steeds door hetzelfde kantoor in Yogyakarta uitgevoerd, echter vanaf begin 2018 is het kantoor onderdeel van de nieuw opgerichte (Indonesische stichting) Yayasan Van Deventer-Maas Indonesia. Hiermee heeft de Yayasan Van Deventer-Maas Indonesia de werkzaamheden van de van Deventer-Maas Stichting in Nederland overgenomen. Een en ander is in een door beide partijen gezamenlijk opgesteld Memorandum van overeenstemming vastgelegd. Ook is tussen partijen overeengekomen dat de door de Van Deventer-Maas Stichting aan de Yayasan van Deventer-Maas Indonesia verstrekte gelden uitsluitend aangewend mogen worden voor de verstrekking van beurzen en het uitvoeren van overige werkzaamheden binnen de doelstelling van de Van Deventer-Maas Stichting.


Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Evenals in de voorbije jaren heeft de Van Deventer-Maas Stichting haar reguliere subsidiebeleid ook in 2018 voort kunnen zetten. We onderscheiden hierbij in feite drie thema’s, te weten Beurzen, Projecten en Capaciteitsopbouw. Met ingang van 2018 wordt de feitelijke financiering en uitvoering van de diverse beurzen en projecten uitgevoerd door de Yayasan Van Deventer-Maas Indonesia. Onderstaande toelichting is daarmee aanvullend op het door de Yayasan Van Deventer-Maas Indonesia opgestelde en op 20 maart 2019 gepubliceerde jaarverslag (Laporan Keuangan) inclusief directie- en accountantsverklaring.
Beurzen:
Beginnende tweedejaars studenten uit gezinnen met een inkomen dat te hoog is om voor subsidie van regeringswege in aanmerking te komen maar tegelijkertijd zo laag dat de financiering van hun studie onder druk staat, komen in aanmerking om een aanvraag voor een beurs van de VDMS in te dienen. Naast een goede motivatiebrief is ook een goede studieprestatie in hun hun eerste jaar een belangrijke voorwaarde voor toekenning. Deze beurs betreft de overige drie jaren van de Bachelor fase van hun studie en bedraagt 650.000 IDR per maand.
Het aantal aanvragen (6438) is nog steeds een veelvoud van het aantal beschikbare beurzen (1000).
Verder zijn er weer meer aanvragen ontvangen vanuit het (relatief armere) Oostelijk en Westelijk deel van Indonesia en minder uit Java (71% versus 29% in 2918; in 2017 was dit 67% versus 33%). Overeenkomstig het beleid is het aantal toegekende beurzen aan studenten uit het Oosten en Westen eveneens toegenomen ten koste van die uit Java (435 Oost, 235 West en 324 Java in 2018 ten opzichte van 418, 206 en 336 in 2017). Conform de intentie van de oprichtster van de VDMS, Mw Betsy van Deventer-Maas, zijn het met name vrouwelijke studenten die een beurs krijgen (75% van alle grantees).
Projecten en Alumni ondersteuning
In aanvulling op het reguliere beurzenbeleid worden ook diverse stageprogramma’s aangeboden. In 2018 werd een dergelijk stageprogramma aangeboden aan leerlingen van het beroepsonderwijs in Flores. Daarnaast werd een workshops creative writing aangeboden aan studenten in Ruteng, Flores. Tot slot werd voor geselecteerde studenten en alumni in Yogyakarta een zeer succesvolle Writing Club-workshop gehouden
Regionale bijeenkomsten en Capaciteitsopbouw
Elk jaar vinden er een aantal Regionale Meetings (RM’s) plaats, een in elk van de verschillende gebieden van onze partneruniversiteiten, gemiddeld drie keer per jaar. Iedere VDMS student heeft de mogelijkheid om tenminste een RM bij te wonen, er is geen selectieproces. Ook de ‘Person in Charge’ (PIC) bij de betreffende universiteiten en de alumni worden uitgenodigd. Het programma bestaat uit lezingen en oefeningen gericht op de ontwikkeling van de studenten, en het versterken van de onderlinge samenwerking en die met de staf van de universiteiten. Strategieën voor het later verkrijgen van een baan worden bediscussieerd en geoefend. Ook worden de problemen van de studenten besproken en oplossingen gegenereerd. Waar mogelijk wordt aan netwerkvorming gewerkt. In 2018 vonden er drie RM’s plaats: in Flores (april), in Yogyakarta (mei) en in Jabodetabek (september).


Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. U. Jansen Ute
dhr. L.M. ten Siethoff Leonhard
dhr. J. Passchier Jan
dhr. T. Schut Thijs
dhr. B.W. White Ben
mvr. B. van Hulst Berit

Bevoegdheden van het bestuur

Formeel wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden waaronder minimaal voorzitter, secretaris of penningmeester. Werkzaamheden en doelstellingen van de stichting worden in principe in gezamenlijk overleg vastgesteld, waarbij de statutaire missie en doelstelling als uitgangspunt wordt gehanteerd. In aanvulling hierop zijn er binnen het bestuur een aantal aandachtsgebieden geformuleerd waarbij het betreffende bestuurslid als contactpersoon en eerste verantwoordelijke is aangewezen.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Het bestuur ontvangt geen salaris of vacatiegelden, er wordt uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten betaald.
Beloningsbeleid medewerkers:
De stichting heeft geen medewerkers in loondienst.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland