Van Deventer-Maas Stichting

003417426
41150714
Onderwijs en onderzoek


Contact gegevens

+3170 360 9997
l.ten.siethoff@vandeventermaas.org
www.yvdmi.org
Van Merlenstraat120
2518 TJ
'S-GRAVENHAGE

Strategie

In de statuten is de doelstelling van de stichting als volgt geformuleerd:
‘Het doel van de stichting is het bevorderen van het geestelijke intellectuele en materiele welzijn van de Indonesische bevolking met daarbij bijzondere aandacht voor met name onderwijs; tevens zal de maatschappelijke, geestelijke en culturele ontwikkeling van Indonesische meisjes en vrouwen, en al hetgeen hiermee in de ruime zin genomen verband houdt, worden bevorderd.


Doelstelling

De stichting tracht haar doel te bereiken door jaarlijks beurzen verstrekken aan jonge Indonesische studenten, verbonden aan diverse universiteiten en hogescholen, verspreid over de vele eilanden die Indonesië rijk is. Daarnaast verzorgt de Stichting diverse korte trainingen en bijeenkomsten gericht op persoonlijke ontwikkeling en om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het initieren of financieel mogelijk maken van projecten in de lijn met de doelstelling behoort eveneens tot de mogelijkheden.


Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Evenals in de voorbije jaren heeft de Van Deventer-Maas Stichting haar reguliere subsidiebeleid ook in 2017 voort kunnen zetten. We onderscheiden hierbij in feite drie thema’s, te weten Beurzen, Projecten en Capaciteitsopbouw.
Daarnaast heeft in het najaar van 2017 de formele oprichting plaatsgevonden van de Yayasan Van Deventer-Maas Indonesia. Een nieuwe stichting die vanaf 1 januari 2018 uitvoering zal geven aan de werkzaamheden in verband met doelstelling van de stichting. Zie ook elders in dit verslag.

Beurzen:
In het kader van onze doelstelling en de financiële ruimte is besloten om per 1 juli 2017 zowel het aantal beurzen te verhogen (van 800 naar 1000) alsmede de omvang van de beurs (van 500.000 naar 650.000). Het aantal aanvragen is afgenomen dankzij een verbeterd ICT systeem, waardoor het aanmelden via een dubbele e-mail adres wordt voorkomen. Niettemin is het nog steeds een veelvoud van het aantal beschikbare beurzen. Conform de intentie van de oprichtster van de VDMS, Mw Betsy van Deventer-Maas, zijn het met name vrouwelijke studenten die een beurs krijgen (75% van alle grantees). Verder heeft de trend om meer studenten in het (relatief armere) Oostelijke deel van Indonesia te ondersteunen zich voortgezet. Bij drie partnerinstituten op Java is de samenwerking opgezegd in verband met het geringe aantal beursaanvragen aldaar en het gebrek aan responses op verzoeken onzerzijds. Dit bood weer de mogelijkheid om ons op andere potentiele partners in het Oosten van Indonesia (ondermeer Sumba) te gaan richten.Besloten is om de bij studenten aan de drie SMK’s alleen stages te ondersteunen omdat hun beurzen voor het overige deel al volledig door de regering worden vergoed.

Problemen
Een aandachtspunt voor de YVDMI zijn de problemen die de studenten tijdens hun studie ervaren, waarvan de top 3 zijn: tijdsdruk (bv in verband met bijbaantjes), (slechte) beheersing van het Engels en gebrek aan middelen (computer, toegang tot wetenschappelijke literatuur). Binnen de Regionale Meetings wordt hier aandacht aan besteed in de vorm van brainstorming sessies over mogelijke oplossingen.

Regionale meetings
Elk jaar vinden er een aantal Regionale Meetings (RMs) plaats , een in elk van de verschillende gebieden van onze partneruniversiteiten, gemiddeld drie keer per jaar. Iedere VDMS student heeft de mogelijkheid om tenminste een RM bij te wonen, er is geen selectieproces. Ook de ‘Person in Charge’(PIC) bij de betreffende universiteiten en de alumni worden uitgenodigd. Het programma bestaat uit lezingen en oefeningen gericht op de ontwikkeling van de studenten, en het versterken van de onderlinge samenwerking en die met de staf van de universiteiten. Strategieën voor het later verkrijgen van een baan worden bediscussieerd en geoefend. Ook worden de problemen van de studenten besproken en oplossingen gegenereerd. Waar mogelijk wordt aan netwerkvorming gewerkt. In 2017 vond er éé n RM plaats, en wel in Gorontalo.

Leiderschapsconferenties
Eenmaal per jaar vindt voor circa 16 geselecteerde VDMS beursalen in hun 3e en 4e jaar eenleiderschapsconferentie (LC) plaats, bestaande uit interactieve lezingen over goed en slecht leiderschap, oefeningen en een bezoek aan een lokale organisatie. Deze conferenties vinden in het algemeen plaats op een geïsoleerde plaats zonder externe afleiding.
Projecten:In 2017 werd op een aantal geselecteerde middelbare scholen (SMK’s en SMA’s) in Oost Indonesië een pilot uitgevoerd rond:
1. Ondersteuning van het verplichte 3 maandelijkse school practicum
2. Het geven van een cursus ‘creative writing’ onder leiding van een ervaren docent, met een daaraan verbonden competitie
3. Het ondersteunen van leraren in het behalen van een hogere graad.
Hierbij ging het in principe om een pilot bij10 studenten per school, waarbij de volgende scholen werden geselecteerd: AKPER ( de Academie voor Verpleegkunde in Ende), SMK Tarbiyah (de School voor de Visserij in Ende), en de Sadar Wisata (de School voor Toerisme in Ruteng).Voor het geven van de training in creative writing werd ‘Sun Spirit’ uit Labuan Bajo geselecteerd.

Oprichting Yayasan Van Deventer-Maas Indonesia
Een reeds lang gekoesterde wens van zowel het bestuur in Nederland als de medewerkers van de stichting in Indonesië, was het verkrijgen van een meer solide (en legale) status in Indonesië. De voornaamste beweegreden hiervoor was het feit dat de stichting voor de lokale activiteiten niet meer afhankelijk zou zijn van een aanverwante organisatie met andere (potentieel strijdige-) doelstellingen. Tevens was er een sterke behoefte aan een meer lokale verantwoordelijkheid voor de (doel)bestedingen van de stichting in Indonesië.
Het oprichten van een aparte stichting (Yayasan) in Indonesië, leek hiervoor de beste oplossing. Na meerdere mislukt pogingen, werden in 2015 opnieuw de gesprekken rond dit thema opgestart, hetgeen eindelijk in het najaar van 2017 leidde tot de formele oprichting van een zelfstandige stichting in Indonesië onder de naam ‘Yayasan Van Deventer-Maas Indonesia’ (letterlijk vertaald: Stichting Van Deventer-Maas Indonesië). Deze stichting is een officiële stichting naar Indonesisch recht met dezelfde uitgangspunten en doelstellingen van de Van Deventer-Maas Stichting in Nederland.


Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. U. Jansen Ute
dhr. L.M. ten Siethoff Leonhard
dhr. J. Passchier Jan
dhr. T. Schut Thijs
dhr. B.W. White Ben
mvr. B. van Hulst Berit

Bevoegdheden van het bestuur

Formeel wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden waaronder minimaal voorzitter, secretaris of penningmeester. Werkzaamheden en doelstellingen van de stichting worden in principe in gezamenlijk overleg vastgesteld, waarbij de statutaire missie en doelstelling als uitgangspunt wordt gehanteerd. In aanvulling hierop zijn er binnen het bestuur een aantal aandachtsgebieden geformuleerd waarbij het betreffende bestuurslid als contactpersoon en eerste verantwoordelijke is aangewezen.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Het bestuur ontvangt geen salaris of vacatiegelden. Uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
De stichting heeft in Nederland geen medewerkers in loondienst.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland