Van Deventer-Maas Stichting

003417426
41150714
Onderwijs en onderzoek


Contact gegevens

+3170 360 9997
l.ten.siethoff@vandeventermaas.org
http://www.vandeventermaas.org/
Van Merlenstraat120
2518 TJ
'S-GRAVENHAGE

Strategie

In de statuten is de doelstelling van de stichting als volgt geformuleerd:
‘Het doel van de stichting is het bevorderen van het geestelijke intellectuele en materiele welzijn van de Indonesische bevolking met daarbij bijzondere aandacht voor met name onderwijs; tevens zal de maatschappelijke, geestelijke en culturele ontwikkeling van Indonesische meisjes en vrouwen, en al hetgeen hiermee in de ruime zin genomen verband houdt, worden bevorderd.


Doelstelling

De stichting tracht haar doel te bereiken door jaarlijks beurzen verstrekken aan jonge Indonesische studenten, verbonden aan diverse universiteiten en hogescholen, verspreid over de vele eilanden die Indonesië rijk is. Daarnaast verzorgt de Stichting diverse korte trainingen en bijeenkomsten gericht op persoonlijke ontwikkeling en om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het initieren of financieel mogelijk maken van projecten in de lijn met de doelstelling behoort eveneens tot de mogelijkheden.


Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Evenals in de voorbije jaren heeft de Van Deventer-Maas Stichting haar reguliere subsidiebeleid ook in 2016 voort kunnen zetten. We onderscheiden hierbij in feite drie thema’s, te weten Beurzen, Projecten en Capaciteitsopbouw.
Beurzen:
In 2015 heeft het bestuur besloten om het aantal beurzen geleidelijk te verhogen tot een maximum van 800. Dit aantal werd medio 2016 precies gehaald. Helaas daalde het aantal beurzen in de tweede helft van 2016 uiteindelijk naar 787, doordat een aantal studenten eerder afstudeerden en/of hun studie op andere (niet aan VDMS verbonden) universiteiten voortzetten. Tevens is in 2016 de hoogte van de studiebeurs verhoogd van 420.000 tot Rp. 500.000 (circa € 34) per maand om de inflatie te compenseren.
Na het besluit van het bestuur (in 2015) om in de lijst van onze Beurspartners (momenteel 36 instellingen) een ​​aantal wijzigingen aan te brengen, heeft een nieuwe partner in Noord-Sulawesi (de Staatsuniversiteit Gorontalo) in 2016 voor het eerst ook beurzen ontvangen. Tevens is er, als gevolg van een aanvullend bezoek van enkele bestuursleden aan het eiland Flores (Nusatenggara) in het begin van 2016, besloten om één nieuwe universiteit, één verpleegkundeschool en twee beroepsonderwijs aan onze partner lijst toe te voegen. Flores University krijgt een normaal stipendiumpakket, terwijl (in een nieuw experiment) studenten van de overige drie scholen eventueel in aanmerking kunnen komen voor lumpsum-subsidies ter ondersteuning van de verplichte stageplaatsen die deel uitmaken van hun curriculum. De eerste prijzen voor deze vier nieuwe partners worden in 2017 gemaakt.
Het proces van nieuwe Softwareontwikkeling en integratie van het systeem voor registratie en administratie van de beurzen naderde haar voltooiing in 2016 en werd in het begin van 2016, bij de selectieronde voor nieuwe beursalen, in gebruik genomen. Deze verbetering van het Early Registration System, beheeradministratiesysteem en Student Monitoring System heeft de tijd die nodig is voor verwerking en monitoring van de beurzen met ongeveer 50% verminderd.
Projecten
In het voorgaande jaar is een pilot uitgevoerd naar het stimuleren van excellente grantees/alumni door deelname aan internationaal onderzoek. In 2016 is deze geëvalueerd en qua inhoudelijke uitkomst positief beoordeeld. Niettemin is op basis van het advies van de Indonesische expertgroep besloten de projecten een andere vorm te geven. Dit in verband met een mogelijke overlap met de reeds lopende activiteiten in Indonesische universiteiten. Besloten is om de projecten te richten op middelbare scholen (SMK’s en SMA’s) met de volgende inhoud:
1. Ondersteuning van het verplichte 3 maandelijkse school practicum
2. Het doen geven van een cursus ‘creative writing’ onder leiding van een ervaren docent, met een daaraan verbonden competitie
3. Het ondersteunen van leraren in het behalen van een hogere graad.

Hierbij gaat het in principe om een pilot bij10 studenten per school in Oost Indonesia.
Het jaar 2016 stond primair in het teken van het vinden van geschikte partnerscholen en docenten voor de betreffende realisatie.
Met betrekking tot de middelbare scholen zijn de volgende geselecteerd voor een samenwerking: AKPER ( de Academie voor Verpleegkunde in Ende), SMK Tarbiyah (de School voor de Visserij in Ende), en de Sadar Wisata (de School voor Toerisme in Ruteng). Alle scholen bevinden zich op Flores, als een van de eilanden in het relatief arme deel van Indonesia.
Als de organisatie die de trainingen in creative writing zal gaan geven, werd ‘Sun Spirit’ uit Labuan Bajo geselecteerd.
De pilots zullen in 2017 gaan plaatsvinden
Leiderschapsconferenties
Eenmaal per jaar vindt voor circa 16 geselecteerde VDMS beursalen in hun 3e en 4e jaar een leiderschapsconferentie (LC) plaats, bestaande uit interactieve lezingen over goed en slecht leiderschap, oefeningen en een bezoek aan een locale organisatie. Deze conferenties vinden in het algemeen plaats op een geïsoleerde plaats zonder externe afleiding. In 2016 is de LC in de buurt van Yogykarta gehouden.
Regionale bijeenkomsten en Capaciteitsopbouw
Elk jaar vinden er een aantal Regionale Bijeenkomsten (RMs) plaats , een in elk van de verschillende gebieden van onze partneruniversiteiten, gemiddeld drie keer per jaar. Iedere VDMS student heeft de mogelijkheid om tenminste een RM bij te wonen, er is geen selectieproces. Ook de ‘Person in Charge’ (PIC) bij de betreffende universiteiten en de alumni worden uitgenodigd. Het programma bestaat uit lezingen en oefeningen gericht op de ontwikkeling van de studenten, en het versterken van de onderlinge samenwerking en die met de staf van de universiteiten. Strategieën voor het later verkrijgen van een baan worden bediscussieerd en geoefend. Ook worden de problemen van de studenten besproken en oplossingen gegenereerd. Waar mogelijk wordt aan netwerkvorming gewerkt. In 2016 vonden de RMs plaats in Surabaya en Medan.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. U. Jansen Ute
dhr. L.M. ten Siethoff Leonhard
dhr. J. Passchier Jan
mvr. B.C. van Oven Baya

Bevoegdheden van het bestuur

Formeel wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden waaronder minimaal voorzitter, secretaris of penningmeester. Werkzaamheden en doelstellingen van de stichting worden in principe in gezamenlijk overleg vastgesteld, waarbij de statutaire missie en doelstelling als uitgangspunt wordt gehanteerd. In aanvulling hierop zijn er binnen het bestuur een aantal aandachtsgebieden geformuleerd waarbij het betreffende bestuurslid als contactpersoon en eerste verantwoordelijke is aangewezen.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Het bestuur ontvangt geen salaris of vacatiegelden. Uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
De stichting heeft in Nederland geen medewerkers in loondienst. De medewerkers op het kantoor in Indonesië ontvangen een passend salaris voor hun activiteiten. Daaromheen werken een aantal hulptroepen: alumni groepen, groepsleiders bij universiteiten, PIC’s (Persons in Charge, ten behoeve van de begeleiding van de beursalen), freelance trainers, local committees, secretariële ondersteuning en beleggingsadvies. Deze personen werken op vrijwillige basis en ontvangen hoogstens en vergoeding voor gemaakte kosten.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland