Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstad Waterland

852892652
58140182
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

06-34988040
swmdzw@peutersaen.nl
via finportal.nl
Hendrick Rietschoofplein2
1506 GV
Zaandam

Strategie

De Stichting streeft naar verhoging van het welzijnsniveau in de regio Zaanstreek en Waterland en wil daarbij zoveel mogelijk recht doen aan levensbeschouwelijke, maatschappelijke en culturele warden, zoals deze in een pluriforme samenleving bestaan, met onderkenning van de betekenis van die verscheidenheid aan waarden.

Doelstelling

De Stichting heeft de volgende doelstellingen:
• Het ontplooien van maatschappelijke activiteiten op het gebied van welzijnswerk in de gemeenten in de regio Zaanstreek en Waterland (‘de Gemeenten’);
• Het bevorderen van het zelfstandig functioneren van de inwoners in deze regio opdat zij optimaal gebruik kunnen maken van hun rechten en mogelijkheden;
• Het bevorderen van emancipatie van groepen met een maatschappelijke achterstand;
• Het ondersteunen van vrijwilligers, welke binnen de doelstelling van de Stichting actief zijn;
• Toegankelijkheid van haar dienstverlening maximaliseren voor alle inwoners in deze regio, met speciale aandacht voor diegenen die in een zwakke sociaal-economische positie verkeren.


Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag


Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. M.J.F. Dupon Martin
dhr. F. Beekman Felix
dhr. F. Beekman Felix
mvr. Mr. M.E. Sluis Erna
dhr. Mr. E. Nagtegaal Evert

Bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur te bepalen onderwerpen. Geldige bestuursleden kunnen slechts worden genomen indien ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Alle bestuursleden ontvangen vacatiegeld per bijgewoonde vergadering.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland