Start Foundation

8063.69.346
29048805
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

040 2461850
info@startfoundation.nl
www.startfoundation.nl
Klokgebouw 188
5617 AB
Eindhoven

Strategie

De arbeidsmarkt is steeds meer topsport geworden. Mensen die willen meedoen moeten zich aanpassen. Het systeem, met al onze wetten, regels en instituten, kan niet verhinderen dat al jarenlang 1,7 miljoen mensen, die langs de kant staan eerder uitgesloten dan ‘ingesloten’ worden.
Dat moet anders en dat kan anders.

Wij geloven dat er voor iedereen ruimte is om mee te doen en van waarde te zijn. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om samen aan een Nederland te bouwen waarin iedereen meedoet. Wij pleiten voor een nieuwe werkelijkheid, die mensen bemoedigd in plaats van ontmoedigd om een bijdrage te leveren. Wij geloven dat je door anders te denken en te doen het onmogelijke mogelijk kunt maken.

Het is nooit te laat om in actie te komen en verantwoordelijkheid te nemen. We focussen op de toekomst en de kansen die nog voor ons liggen. We ontwikkelen vernieuwende initiatieven, agenderen knelpunten en bespreken samen hoe het beter kan. We zijn constant actief in het publieke debat. Zo laten we telkens weer zien dat er zo veel meer kan als je niet binnen de bestaande kaders blijft denken, maar bereid bent die los te laten. We laten het bloed kruipen waar het gaan kan. Op weg naar een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt.


Start Foundation
Maakt er werk van


Doelstelling

Om ons doel elke dag dichterbij te brengen, zetten wij in 2017 ons geld, kennis en netwerk in op drie kernthema’s: het creëren van nieuwe banen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, het inclusiever maken van (MKB-)bedrijven en het empoweren van de doelgroep.
In 2017 hebben we besloten onze aanpak over een andere boeg te gooien en ons meer te richten op strategie en beleid voor de langere termijn. Dit betekent dat bovengenoemde thema’s in 2018 zijn losgelaten. We zullen ons via speciaal opgezette programma’s op bepaalde thema's gaan focussen (o.a. Open Hiring en Parallelle arbeidsmarkt) en we richten onze inspanningen op mensen die ons het hardst nodig hebben (o.a, ex-gedetineerden en oudere laagopgeleiden).

Jaarverslag

http://startfoundation.m14.mailplus.nl/archief/mailing-314329438.html
Zie jaarverslag

Financiën

http://files.m14.mailplus.nl/user314100032/2043/Start%20Foundation%20jaarverslag%202017%20-%20.pdf

Bestuur

dhr. H.C.P. Noten Han
dhr. R van Tilburg Rens
mvr. A.M.H. van Gaal Annemarie
mvr. R.C.A. Steenkuijl Ron

Bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur richt zich op inhoud, toezicht en strategie. De bestuursleden hebben door hun kennis, ervaring en maatschappelijke positie een ruime omgevingsoriëntatie en maatschappelijke gevoeligheid. Het bestuur delegeert de meeste taken aan de directeur, die hierover aan hen verantwoording aflegt. Investeringsvoorstellen tot en met 250.000 euro worden door de directeur gefiatteerd. Investeringen daarboven door het bestuur. Eind 2018 zijn Mw. F. Halsema en Dhr. A. Mulder afgetreden. Dhr. R. van Tilburg is in 2018 toegetreden tot het bestuur.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De bestuursleden vervullen hun functie bezoldigd: voorzitter bestuur 10.310 euro, bestuurslid 8.592 euro. Genoemde vergoedingen zijn excl. BTW.
Beloningsbeleid medewerkers:
Beloning conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland