Drevon

2878513
41151009
Overig


Contact gegevens

0703600143
info@dedrevon.nl
Westeinde 17a
2512 GS
Den Haag

Strategie

Bijdragen aan ontwikkelingen rond professionalisering, (kosten) efficiëntie en effectiviteit van noodhulp in Nederland. De stichting lenigt zodoende financiële voorzieningen aan minder- draagkrachtigen (minder bedeelde mensen) in ons land, voor zover hier niet door anderen in kan worden voorzien. Onze stichting verstrekt dientengevolge met ingang van 2018 alleen bijdragen aan noodhulpbureau 's. Deze noodhulpbureaus verstrekken deze gelden (meestal eenmalig) aan de minder-draagkrachtigen in onze samenleving door het schenken van goederen of financiële middelen, welke door armoede niet binnen het bereik, van de persoon in kwestie liggen.

Doelstelling

Financiële en/of materiële ondersteuning aan hulpbehoevende gezinnen, weduwnaren, weduwen, wezen, ouden van dagen en alleenstaanden ouder dan 65 jaar, die geboren zijn in Nederland en aldaar woonachtig zijn en zich niet bevinden in een armenhuis of kinderhuis, zonder onderscheid naar religie of godsdienst voor de aankoop van kleding en verdere uitgaven voor de eerste levensbehoeften.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Ter voldoening aan de wettelijke verplichting worden hieronder de gevoerde activiteiten in 2018 vermeld. Bij onze jaarjaarrekening over 2018 is een uitvoerig bestuursverslag opgesteld, waarin veel uitgebreider verslag gedaan wordt van de activiteiten van onze stichting. Dit verslag kan uiteraard bij de stichting worden opgevraagd.

Het jaar 2018 kenmerkte zich voor onze stichting, net als voorgaande jaren, in een actief voortgaan op het gekozen pad van beleid en uitvoering met tegelijkertijd vooral een open oog voor nieuwe ontwikkelingen.
De dagelijks te verrichten taken zijn namelijk velerlei. Zo bezit de stichting vier panden, waarin onder meer appartementen gevestigd zijn. Deze werden verhuurd aan elf (hoofd) huurders. Daarnaast verpacht de stichting haar gronden in Zeeland en op de Zuid Hollandse eilanden aan een tiental akkerbouwers. Met de daaruit voortvloeiende jaarlijkse huren, pachten en de opbrengsten uit de beleggingen willen we voldoen aan onze bijdragen aan de diverse noodhulpbureaus en aan de eenmalige verzoeken van individuele personen (ingediend middels maatschappelijk hulpverleners),
Met behulp van ons giftenbudget wil de stichting Nalatenschap De Drevon bijdragen aan de ontwikkeling rond professionalisering, (kosten) efficiency en effectiviteit van noodhulp in Nederland. Zo kunnen noden worden gelenigd, waarin niet door anderen (met name door de overheid) kan worden voorzien.
Het bestede budget over 2018 ad. 108.500 Euro was meer dan de begroting (iets meer 8,5K) en ruim 7K Euro meer dan het in 2017 uitgegeven bedrag. In 2018 werden aan veertien noodhulpbureaus bijdragen/ voorschotten verstrekt. Het bestuur zal alle zeilen moeten bijzetten om het voor 2019 bij begroting beschikbaar gestelde bedrag van 100.000 Euro in de lijn van het beleidsplan bij elkaar te kunnen krijgen.
Zo wordt nog steeds invulling gegeven aan de wens van mevrouw Dutry- De Drevon door na bijna 210 jaar na haar overlijden nog steeds mensen (vooral kinderen) die in nood zijn te helpen.
Al bestuur kwamen we in dit verslagjaar twaalf keer bij elkaar. Het bestuur werd in 2018 uitgebreid tot drie personen. De heer Andries de Jong is op 8 maart 2018 voormalig directeur van Stichting Urgente Noden Nederland) tot het bestuur van de stichting toegetreden.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. J.J. Verbree Ko
dhr. M.L.J. van de Watering Michiel
dhr. A. Th. de Jong Andries

Bevoegdheden van het bestuur

In het testament van mevr. Dutry- De Drevon (en in de statuten) is geregeld dat de bestuursleden van de stichting hun eigen opvolgers aanwijzen. Dit zijn een dirigerend administrateur en de toeziend administrateur. De uiteindelijke goedkeuring van de opvolging vindt plaats door de President van de Arrondissementsrechtbank. In een bestuursreglement zijn de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de bestuursleden vastgelegd. De dirigerend administrateur is primair belast met alle uitvoerende werkzaamheden. Hij vertegenwoordigt de Stichting naar buiten. De toeziend administrateur heeft primair een toezichthoudende functie, In een aantal situaties moet de toeziend administrateur mede in de besluitvorming worden betrokken. In een bestuursreglement is aangegeven in welke situaties de beslissing door beide bestuursleden genomen dient te worden. De toeziend administrateur is tevens belast met het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door de dirigerend administrateur. Jaarlijks wordt door het bestuur van de stichting een begroting opgesteld. In deze begroting is een afzonderlijke paragraaf gewijd aan de uitdelingen. De dirigerend administrateur is verantwoordelijk voor het voeren van de boekhouding en het opstellen van de concept-jaarrekening (de uiteindelijke jaarlijkse verantwoording). Deze verantwoording dient mede vastgesteld te worden door de toeziend administrateur. Door de mede-vaststelling van de jaarrekening door de toeziend administrateur aanvaardt deze mede-verantwoordelijkheid voor het gevoerde beheer. Bij de jaarrekening wordt door een registeraccountant een beoordelingsverklaring afgegeven. Een uitgebreide beschrijving van de bevoegdheden van beide bestuurders(het zogenaamde reglement) kan worden opgevraagd bij de stichting.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De toeziend administrateur ontvangt op basis van declaraties maximaal per jaar de vrijwilliggersvergoeding. De dirigerend administrateur ontvangt geen directe beloning voor zijn bestuursfunctie.
Beloningsbeleid medewerkers:
De dirigerend administrateur geniet een maandinkomen krachtens schaal 9 BBRA van de Rijksoverheid. Dit bedrag is m.i.v. 1 mei 2017 verminderd met het maandinkomen van de bureaumedewerkster.. De bureaumedewerkster geniet een maandinkomen krachtens schaal 9 BBRA van de Rijksoverheid.

Privacy Statement

Download Privacy Statement

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland