Het Kleinjan-Kleyburgfonds

003760236
41118141
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

0611387663
info@kkfonds.nl
Postbus 28
3990 DA
Houten

Strategie

Het verlenen van financiële hulp aan oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers, in gevallen dat geen aanspraak bestaat krachtens de sociale verzekeringswetgeving of krachtens een polis en er geen voorliggende voorziening is.

Doelstelling

Naast het verwoorde onder de missie, kan de Stichting ook indirect ondersteunen door het doen van uitkeringen aan instellingen die werkzaam zijn op het gebied van ondersteuning, financieël of anderszins, van oorlogsslachtoffers of verkeersslachtoffers.

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

zie het verslag

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. M.D. Splinter
dhr. C. Splinter
dhr. R.M. Bos

Bevoegdheden van het bestuur

De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door de voorzitter en één der overige bestuursleden. Bij ontstentenis van de voorzitter, treedt de secretaris in diens plaats. Ter vergadering kan het bestuur alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Buiten vergadering kan het bestuur besluiten nemen mits alle bestuursleden zich unaniem schriftelijk vóór het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn bij de Stichting geen medewerkers in dienst.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland