Fundatie van Beijeren

92 90 953
411 50 922
Gezondheid, Maatschappelijke en sociale doelen , Onderwijs en onderzoek, Overig


Contact gegevens

j.c.p.beaufort@ziggo.nl
Nassau Odijckstraat 34
2596 AJ
Den Haag

Strategie

Privacyverklaring
Het bestuur van de Fundatie van Beijeren van Schagen heeft kennis genomen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het kader daarvan zijn de volgende besluiten genomen.

1. Het bestuur stelt zich ten doel de AVG strikt na te leven en heeft daartoe de volgende bepalingen vastgesteld. Het streeft er naar van een aanvrager zo min mogelijk gegevens te verwerken en zijn privacy op de best mogelijke manier te beschermen. Voorts ziet het er op toe dat ook bij nieuwe ontwikkelingen zoals op het gebied van werkwijze, beleid of hard- en software, er naar wordt gestreefd met technische en organisatorische maatregelen de privacy risico’s voor individuen zo klein mogelijk te maken (volgens de principes van privacy by default en privacy by design).

2. De rentmeester, Mr F.W.T. Pahud de Mortanges is verantwoordelijk voor het handhaven van het privacy beleid. Vanuit die functie is hij in voorkomende gevallen ook verantwoordelijk voor het tijdig melden van datalekken. Ten minste één keer per jaar bespreekt het bestuur de privacy wetgeving en de bijbehorende manier van werken.

3. Persoonsgegevens worden verwerkt met toestemming en/of op grond van een wettelijke plicht. Zij worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, en in elk geval niet langer dan vijf jaren na het boekjaar waarin de aanvraag is gedaan. Er worden noch bijzondere noch gevoelige persoonsgegevens verwerkt of bewaard, tenzij met afzonderlijke toestemming van de aanvrager. Er vinden geen geautomatiseerde verwerkingen plaats. Gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij op grond van een wettelijke plicht dan wel op grond van externe kwaliteitstoetsing binnen de goede doelen branche, dan wel met toestemming van de betrokkene. Gegevens worden niet in opdracht van de Fundatie door derden bewerkt. Gegevens worden niet verkocht. Er worden geen cookies gebruikt op de website van de Fundatie, die inbreuk maken op de privacy.

4. Iedere betrokkene van wie de Fundatie persoonsgegevens verwerkt heeft op basis van de AVG de volgende rechten:
o recht op inzage van zijn eigen persoonsgegevens
o recht op rectificatie daarvan
o recht op het wissen daarvan
o recht op beperking van de verwerking daarvan
o recht op bezwaar tegen de verwerking daarvan
o recht op overdraagbaarheid van gegevens (data portabiliteit) en
o klachtrecht bij Autoriteit Persoonsgegevens.
Wanneer er een expliciet schriftelijk verzoek in dat kader wordt ingediend door een betrokkene bij het bestuur van de Fundatie of bij de rentmeester (contactgegevens te vinden in de website van de Fundatie) zal zo mogelijk binnen één maand op het verzoek worden gereageerd dan wel zo spoedig mogelijk daarna. In dit laatste geval wordt de betrokkene daaromtrent geïnformeerd. Voor het beantwoorden van dergelijke verzoeken van betrokkenen worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij het verzoek excessief of duidelijk onrechtmatig is.

5. Voor het beoordelen van verzoeken om financiële ondersteuning van organisaties, acht het bestuur het noodzakelijk de volgende gegevens en/of documenten van de aanvragende organisatie te ontvangen en te verwerken (inzien en bewaren), tenzij bij het beoordelen van de aanvraag met minder kan worden volstaan dan wel de aanvraag noopt tot registratie van nog andere gegevens:
o NAW gegevens en website van de organisatie
o Naam, mailadres en telefoon van een contactpersoon
o Uittreksel KvK
o Statuten
o Beleidsplan
o Projectplan
o Evaluatie rapporten
o Recente jaarrekening(en)
o Recent jaarverslag(en)
o IBAN van de organisatie
De gegevens worden door de aanvrager zelf digitaal en/of in hard-copy aangeleverd en niet door de Fundatie gewijzigd. Het aanleveren geldt als het verlenen van toestemming in de zin van de AVG. Het registreren van deze gegevens gebeurt digitaal, zowel bij toekenning, aanhouding, of afwijzing van een aanvraag. Dat is noodzakelijk om het beleid en de uitvoering daarvan te kunnen verantwoorden en de eigen donatie-geschiedenis te kunnen doorzoeken. De gegevens van de contactpersonen die bij de aanvragende organisaties betrokken zijn worden voor geen enkel ander doel gebruikt, dan voor het beoordelen van de aanvraag en het onderhouden van contact met de organisatie tijdens de uitvoering en soms nadien voor een evaluatie of vervolg-aanvraag. De bankrekening betreft altijd de rekening van een organisatie, niet van een persoon.

6. Voor het goed kunnen beoordelen van verzoeken om financiële ondersteuning van individuen, acht het bestuur het noodzakelijk de volgende gegevens en/of documenten van de aanvrager te ontvangen en te verwerken, tenzij bij het beoordelen van de aanvraag met minder kan worden volstaan dan wel de aanvraag noopt tot registratie van nog andere gegevens:
o NAW gegevens
o Kopie paspoort, zij het zonder gegevens die voor de beoordeling van de aanvraag niet relevant zijn, zoals BSN en foto
o Gegevens over de financiële / fiscale situatie en bijvoorbeeld schulden
o Gegevens over de gezondheid, zulks afhankelijk van de strekking van de aanvraag
o Informatie over het resultaat van een eventueel ook bij andere fondsen gedane aanvraag
De gegevens worden door de aanvrager zelf digitaal en/of in hard-copy aangeleverd en niet door de Fundatie gewijzigd. Het aanleveren geldt als het verlenen van toestemming in de zin van de AVG. Voor zover het noodzakelijk is BSN, pasfoto en/of gegevens over de gezondheid te registreren, zal daarvoor uitdrukkelijk en separaat aan de aanvrager toestemming worden gevraagd. Het registreren van de gegevens gebeurt digitaal, zowel bij toekenning, aanhouding, of afwijzing van een aanvraag. Dat is noodzakelijk om het beleid en de uitvoering daarvan te kunnen verantwoorden en de eigen donatie-geschiedenis te kunnen doorzoeken.

7. De persoonsgegevens van de leden van het bestuur worden geregistreerd en bewaard door de rentmeester. Deze behelzen:
o NAW-gegevens, geboortedatum en mailadres, plus datum toetreding tot het bestuur
o Naam partner (voor uitnodigingen bij evenementen)
o Kopie identiteitsbewijs -zonder foto en BSN-nummer - om te verstrekken aan instanties waar dat noodzakelijk is, zoals de Kamer van Koophandel voor de inschrijving als bestuurder, in voorkomend geval de notaris en de banken waar de Fundatie een rekening heeft lopen (in het geval van de bestuursleden die betalingsbevoegd zijn)
o Bankrekening, zoals voor het storten van de vacatievergoeding
De gegevens worden verwijderd uit het dossier maximaal één maand nadat de laatste bestuurstermijn van de betrokken bestuurder is beëindigd, zij het dat voor het archief de naam van de bestuurder en van zijn bestuursjaren bewaard zullen blijven.

8. De Persoonsgegevens worden bewaard en geregistreerd door de rentmeester. De gegevens worden door hem bewaard in een afgesloten kast resp. op een computer, beschermd door een wachtwoord. De gegevens in de computer kunnen alleen door de rentmeester worden bewerkt. Deze gegevens kunnen ter beoordeling van de aanvragen en ten behoeve van een vergadering alsmede voor controle op het gevoerde beleid door de leden van het bestuur worden ingezien
op hun computers/iPads, welke beschermd zijn door een wachtwoord.

9. Deze besluiten worden verwerkt in het privacyreglement van de Fundatie.
Doelstelling

Doelstelling
De stichting tracht haar doelstelling op de volgende wijze te bereiken:
a. Het beheer van het vermogen ter financiering van het onderhoud, de verzorging en ondersteuning van bejaarden, daaronder begrepen diegenen die in hun laatste levensfase verkeren, bij voorkeur van het mannelijk geslacht en bij voorkeur van christelijke geloofsovertuiging.
b. Het uitkeren van bedragen uit voormeld vermogen en het verlenen van ondersteuning, in welke vorm dan ook aan instellingen die fiscaal worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), voor zover deze zich bezighouden met bejaardenzorg, daaronder begrepen het verzorgen van personen die in hun laatste levensfase verkeren.


Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Een bijzondere uitgave is gedaan voor onderhoud van het Jacobshospice door de voorziening ten bedrage van € 25.000 in de balans van 2017 tot uitkering te brengen in 2018.
Voorts zijn weer donaties verstrekt aan organisaties die zich inzetten voor de bejaarde medemens, zoals het Jacobshospice, het Nationaal Ouderenfonds, de Johanniter Hulpverlening, de Boodschappenbegeleidingsdienst, de Stichting Noodopvang Haaglanden.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. Jhr. Mr. B.C. de Savornin Lohman
dhr. Jhr. J.C.P. de Beaufort
dhr. Jhr. J.C.P. de Beaufort
dhr. Dr. J.C.A. de Mol van Otterloo
dhr. Jhr. C.C. Gevers Deynoot
dhr. Mr. D.H. Baron von Maltzahn

Bevoegdheden van het bestuur

Ter ondersteuning van het bestuur fungeert een rentmeester: Mr. F.W. Pahud de Mortanges; bereikbaar via het adres van de secretaris . De rentmeester is belast met de administratie van het vermogen van de stichting en fungeert als zodanig tevens als secretaris -penningmeester.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De bestuursleden en de rentmeester ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; de rentmeester krijgt een jaarlijkse onkostenvergoeding. .

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland